แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 ตุลาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทีมพาวเวอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 21 มี.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 125
 
ที่อยู่ : 14/5357 หมู่ที่ 14 ซ.- ถ.- ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 020452446
โทรสาร : 020453991
อีเมล : tussanakarn@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวทิพรัตน์ ทัศนาการไพศาล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาววีระนันท์ ครบอยู่
2. นางสาวกมลพรรณ ข้อยุ่น
3. นางสาวรัตติยากรณ์ แก้วเกิด
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ขำยิ่งเกิด
5. นางสาวพิชาภัค เชี่ยวประสิทธิ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด