แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 25 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ม.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 123
 
ที่อยู่ : 215/15 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-007-7313/091-776-9507
โทรสาร : 02-049-1413
อีเมล : gpconsult2019@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายวิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นายอรรถพล จิตต์ภักดี
2. นางสาวสุราวัน สุวรรณมณี
3. นางสาวสุธาสินี อินทะวงษ์
4. นางสาวณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์
5. นายเอกภพ เด่นดวง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) 13709 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562
2 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) 13710 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562