แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ธารา ไลน์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00026/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 27 ต.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 26 ต.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 116
 
ที่อยู่ : 113 ซ.รัตนาธิเบศร์ 24 ถ.- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 020177281
โทรสาร : 020177282
อีเมล : tharaline19@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเบญจพล อินทรศรี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาวอุราสี ทองยัง
2. นายอภิเชษฐ์ ปานุรัตน์
3. นายศิตวิทย์ บุณยรัตพันธุ์
4. นางสาววิลาวัณย์ เซี่ยงว่อง
5. นางสาวกรวีร์ รูปโฉม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนช้างเผือก (แยกประโดก) จังหวัดนครราชสีมา 14699 คมนาคม
นครราชสีมา
24 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ