แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 24 ปี
เริ่มวันที่ 15 มี.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 14 มี.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 113
 
ที่อยู่ : 111/39 หมู่6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 025730338
โทรสาร : 025730339
อีเมล : prapatk@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายประพัตร์ กรังพานิชย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวลักษณ์ ตันตยาภิรักษ์
2. สุวจี อภิชาตกุล
3. นางสาวทักษพร ระยับ
4. นางสาวพุทธชาติ ทองแหง
5. นางสาววัชราภรณ์ ยะกร
6. ขวัญจิราภัสร์ กรังพานิชย์
7. นายประเวศ กรังพานิชย์
8. นางสาวก่องกาญจน์ วิถาทานัง
9. ชาญวิทย์ โสมรักษ์
10. อัญชิสา นาคคง
11. วัชระ ชะวณิชย์
12. นางสาววีรวรรณ์ วิชิตชีพ
13. ทิพาพร วิชิตชีพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้