แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กันยายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 16/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 15 ก.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 14 ก.ย. 2562
เลขทะเบียน นิติ 109
 
ที่อยู่ : 555/385 ซ.เลอบิส หมู่ที่ 5 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0928245522
อีเมล : admin@4tier.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์
2. นายจุมพล หมอยาดี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 10 คน คือ
1. นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์
3. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ
4. นางสาววริยา คิมประสูตร
5. นางสาวอัจฉริยา ทรงวัฒนา
6. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์
7. นายธัญญาวัฒน์ เสือลายตลับ
8. นางสาววาสิณี ยกจำนวน
9. นางสาวมณฑิรา เก้าอุดม
10. นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี 13570 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 มิ.ย. 2562
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1) 12859 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
3 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1) 12908 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
4 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา 13600 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
18 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
5 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 12863 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2561
6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) 12862 พลังงาน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
7 โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยางยนต์ ส่วนขยายครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 2) 13463 อุตสาหกรรม
ระยอง
25 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2562