แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 16/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 15 ก.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 14 ก.ย. 2562
เลขทะเบียน นิติ 109
 
ที่อยู่ : 555/385 ซ.เลอบิส หมู่ที่ 5 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0928245522
อีเมล : admin@4tier.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์
2. นายจุมพล หมอยาดี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน คือ
1. นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์
3. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ
4. นางสาววริยา คิมประสูตร
5. นางสาวอัจฉริยา ทรงวัฒนา
6. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์
7. นายธัญญาวัฒน์ เสือลายตลับ
8. นางสาววาสิณี ยกจำนวน
9. นางสาวภัทรานิษฐ์ ไชยศิลป์
10. นางสาวมณฑิรา เก้าอุดม
11. นายวรรธนะ พิมพ์สุวรรณ์
12. นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 12863 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2561