แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 25/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 ต.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 17 ต.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 109
 
ที่อยู่ : 555/385 ซ.เลอบิส หมู่ที่ 5 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 021054608
อีเมล : admin@4tier.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์
2. นายจุมพล หมอยาดี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน คือ
1. นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์
3. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ
4. นางสาววริยา คิมประสูตร
5. นางสาวอัจฉริยา ทรงวัฒนา
6. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์
7. นายธัญญาวัฒน์ เสือลายตลับ
8. นางสาววาสิณี ยกจำนวน
9. นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม
10. นางสาวตรีสุคนธ์ กลีบคำ
11. นางสาวสุธาสินี คุ้มเสร็จ
12. นางสาวธิดาขวัญ แทนนรินนอก
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 10 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ของโรงพยาบาลตระการพืชผล 14649 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
11 ส.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ 14261 อุตสาหกรรม
อ่างทอง
อ่างทอง
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 13885 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
4 โครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี 13570 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 มิ.ย. 2562 ยื่น Monitor 1/2563
5 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มสบตาพุด) (ครั้งที่ 3) 14214 อุตสาหกรรม
ระยอง
06 มี.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1) 12859 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1) 12908 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
8 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา 13600 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการ จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
18 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
9 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 12863 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
18 ธ.ค. 2561
10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) 12862 พลังงาน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563