FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 7/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 15 มี.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 14 มี.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 105
 
ที่อยู่ : 79/130 ซ.ประชาอุทิศ 4 ถ.- ต.ดอนเมือง อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 029281288
โทรสาร : 029281289
อีเมล : info@siamenvi.com
เว็บไซต์ : http://siamenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายธีรวีร์ ปาติปา
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นายนฤพล ศรีตระกูล
2. นายสายันต์ อนันเต่า
3. นางสาวสุมณฑา พิทักษ์เทพสมบัติ
4. นางสาวสุพัฒนา บุญสืบชาติ
5. นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม
6. นางสาวศรัณย์พร ดาน้อย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ IDEO CH70 (ไอดีโอ ซีเอช70) 14079 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ