แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ซีคอท จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 10/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 30 มิ.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 29 มิ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 1
 
ที่อยู่ : 239 ซ.- ถ.ริมคลองประปา ต.บางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2959-3600
โทรสาร : 0-2959-3535
อีเมล : eedmail@secot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.secot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม
2. นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน คือ
1. นางสาวปรีดา สมใจ
2. นางสาวอรัญญา มาตา
3. นางสาวศิริพา จันโหน่ง
4. นายสุรพงษ์ แผนวิเชียร
5. นางสาวมณีวรรณ เกตะวันดี
6. นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณวิโรจน์
7. นางสาวสิริวรรณ แก้วชิงดวง
8. นางสาวจิรนันท์ จัตุฑะศรี จัตุฑะศรี
9. นางสาวจันทิมา ยะนิล
10. นางสาวกรรณิภา สุวรรณรักษา
11. นางสาวสุธิดา สุทธิโพธิพงษ์
12. นางสาวนภาพร เกาะสระเกตุ
13. นางสาวณัชชาวีร์ ชูดวงแก้ว
14. นางสาวกนิษฐา เจริญเชื้อ
15. นางสาวนริสา ภูวสรรเพ็ชญ์
16. นางอารยา ทิพรักษ์
17. นายธีระพล มะโนขาว
18. นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เจริญ
19. นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา
20. นางสาวอลิษา คนิวรานนท์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 87 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 11819 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ก.พ. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1) 10814 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 ครั้งที่ 2 10784 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 มี.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 (ครั้งที่ 1) 10669 พลังงาน
ระยอง
26 ม.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
5 โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) 10903 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
6 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 10337 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
15 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
7 โครงการ ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 9947 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
18 มี.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 9332 พลังงาน
ระยอง
28 ต.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
9 โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 9333 พลังงาน
ระยอง
28 ต.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 2 10950 พลังงาน
ระยอง
24 ก.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 โครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 7918 พลังงาน
ระยอง
27 พ.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโร 9661 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 พ.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
13 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ครั้งที่ 3) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 9487 คมนาคม
ระยอง
07 พ.ค. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
14 โครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผิน 7832 พลังงาน
ระยอง
10 เม.ย. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
15 โครงการโรงงานผลิตอินนูลิน 9554 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
25 ก.พ. 2558
16 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 1 (ครั้งที่ 3) บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 7960 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 ก.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 4 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด 7409 พลังงาน
สระบุรี
12 มิ.ย. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9531 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 มิ.ย. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
19 โครงการกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 7442 โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
05 มี.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 โครงการขยายกำลังการผลิตเอธิลีนไดคลอไรด์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์และโครงการก่อสร้างถังบรรจุเอธิลีนไดคลอไรด์และไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ 7635 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
24 ก.พ. 2557

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>