แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หน่วยงานอนุญาต / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ประเภทหน่วยงาน
   
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  พบ 15 รายการ จาก 15 รายการ
  ที่ ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน
  1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หน่วยงานอนุญาต
  2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานอนุญาต
  3 กรมที่ดิน หน่วยงานอนุญาต
  4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานอนุญาต
  5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หน่วยงานอนุญาต
  6 การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7 กรมการบินพลเรือน หน่วยงานอนุญาต
  8 กรมเจ้าท่า หน่วยงานอนุญาต
  9 กรมสรรพากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  11 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  13 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หน่วยงานอนุญาต
  14 กรมการปกครอง หน่วยงานอนุญาต
  15 กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอนุญาต