เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0032070/2561
 
ลง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
 
ชื่อโครงการ โครงการ ผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) ประเภทโครงการ อุตสาหกรรม
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน)
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท ซีคอท จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
31 ม.ค. 2562 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
01 ก.พ. 2562 Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์ Top Admin -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511