ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0045340/2563
 
ลง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
 
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 29538/15093-29540/15095 และประทานบัตรที่ 29536/15091-29537/15092 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 609/13081 ประเภทโครงการ เหมืองแร่
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
21 ส.ค. 2561 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
24 ส.ค. 2561 สารบรรณกลาง สผ. ได้รับเอกสาร Monitor แล้วรอส่งเรื่องให้สารบรรรณ กพส. สารบรรณกลางสผ. - 15974
24 ส.ค. 2561 Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์ สารบรรณกลางสผ. - -
13 ก.พ. 2562 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
15 ก.พ. 2562 Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์ Top Admin -
22 ก.ค. 2562 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
25 ก.ค. 2562 Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์ Top Admin -
22 ม.ค. 2563 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
24 ก.ค. 2563 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511