ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เจ้าของโครงการ (ยื่นรายงาน)
สผ.(กวผ.)(ตรวจสอบและให้ความเห็นเบื้องต้น/พิจารณารายงาน/แจ้งให้ความเห็นชอบ)
สผ.(กยผ.) (กรณีเสนอ กก.วล.)
หน่วยงานอนุญาต(บังคับใช้มาตราการในรายงาน)
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0039093/2562
 
ลง วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2562
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานสำหรับโครงการใหม่ (ฉบับแรก)
 
ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท บีสตาร์ทเฮฟเว่น จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท เพียว แอคควา จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
04 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คชก. กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย -
03 ก.ย. 2562 สผ. ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
05 ก.ย. 2562 สารบรรณกลาง สผ. ได้รับเอกสารแล้วรอส่งเรื่องให้สารบรรรณ กวผ. สารบรรณกลางสผ. - 13537
05 ก.ย. 2562 สารบรรณ กวผ. ได้รับเอกสารแล้วรอมอบหมายกลุ่มงานต่างๆ สารบรรณ กวผ. 2052
09 ก.ย. 2562 สารบรรณกลุ่มงาน ได้รับเอกสารแล้วรอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สารบรรณกลุ่มงาน กวผ. 2018 เวลา 9.47 (สายใจ)
09 ก.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย -
03 ต.ค. 2562 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย -
21 พ.ย. 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คชก. กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย -
21 พ.ย. 2562 คชก. พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบ รอเอกสารมาตรการฉบับที่เจ้าของโครงการและนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ ลงนามร่วมกันในเอกสาร ก่อนจะนำเสนอเลขาธิการ สผ. ลงนาม ภายใน 7 วันนับจากวันที่มีมติ รอบ 45 วัน กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย -
14 ม.ค. 2563 ได้รับเอกสารมาตรการฉบับที่เจ้าของโครงการและนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ ลงนามร่วมกันรอนำเสนอเลขาธิการ สผ. ลงนาม รอบ 45 วัน กลุ่มงานบริการชุมชนและที่พักอาศัย -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511