ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0038537/2562
 
ลง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานฉบับสมบูรณ์
 
ชื่อโครงการ โครงการ ตังเก บางเสร่ บูทีค โฮเต็ล ประเภทโครงการ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท กิจทวีพัฒนา จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
23 ส.ค. 2562 สผ.ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511