ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0047400/2563
 
ลง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
 
ชื่อโครงการ โครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (เดิมชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่) ประเภทโครงการ คมนาคม โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
28 ก.พ. 2563 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
28 ส.ค. 2563 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511