ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เจ้าของโครงการ (ยื่นรายงาน)
สผ.(กวผ.)(ตรวจสอบและให้ความเห็นเบื้องต้น/พิจารณารายงาน/แจ้งให้ความเห็นชอบ)
สผ.(กยผ.) (กรณีเสนอ กก.วล.)
หน่วยงานอนุญาต(บังคับใช้มาตราการในรายงาน)
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0036237/2562
 
ลง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ
 
ชื่อโครงการ โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดีบุก ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ประทานบัตรที่ 25958/16167 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับนายปุลิน จีนตระกูล ประทานบัตรที่ 25957/16166 ประเภทโครงการ เหมืองแร่ การทำเหมืองว่าด้วยกฎหมายแร่
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ซี.ไอ.จี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
23 ก.ค. 2562 สผ. ได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
24 ก.ค. 2562 สารบรรณกลาง สผ. ได้รับเอกสารแล้วรอส่งเรื่องให้สารบรรรณ กวผ. สารบรรณกลางสผ. - 10985
24 ก.ค. 2562 สารบรรณ กวผ. ได้รับเอกสารแล้วรอมอบหมายกลุ่มงานต่างๆ สารบรรณ กวผ. 1663
25 ก.ค. 2562 สารบรรณกลุ่มงาน ได้รับเอกสารแล้วรอมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สารบรรณกลุ่มงาน กวผ. -
25 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มงานเหมืองแร่ มอบหมายคุณวรรษา วงษ์แสงจันทร์
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511