ระบบศูนย์ข้อมูลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Administrator
 
 
เลขคำขอที่ อิเล็กทรอนิกส์ 0026939/2561
 
ลง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
 
ประเภทคำขอ ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
 
ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21234/15201 ประเภทโครงการ เหมืองแร่
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โรงโม่หินชัยพัฒน์ จำกัด
 
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 
วันที่ สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
27 มิ.ย. 2561 สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ -
29 มิ.ย. 2561 สารบรรณกลาง สผ. ได้รับเอกสาร Monitor แล้วรอส่งเรื่องให้สารบรรรณ กพส. สารบรรณกลางสผ. - ลงรับเรียบร้อยแล้ว รับภายนอกเลขที่11572 ลงรับวันที่ 29 มิ.ย. 2561,เวลา10:11
29 มิ.ย. 2561 Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์ สารบรรณกลางสผ. - -
29 มิ.ย. 2561 สารบรรณ กพส. ได้รับเอกสาร Monitor แล้วรอมอบหมายกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ สารบรรรณ กพส. - 2292
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน
 
 
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511