สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1647
นายจำรัส สวัสดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คมนาคม
-
-
-
1648
การเคหะแห่งชาติ
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1649
บริษัท โมเดอร์น เอเซีย เอนไวรอนเมนทอล จำกัด
บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1650
นายวัชราวุธ ธรรมสโรช
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1651
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1652
บริษัท หลานหลวงกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1653
บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1654
บริษัท พีพีซี เอนเตอร์ไพร้ส จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1655
บริษัท โรงแรมเพชรรัชต์ จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1656
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1657
-
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1658
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1659
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
31 ม.ค. 2562
-
1660
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1661
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทรายกรีต
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1662
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1663
บริษัทปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1664
บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1666
บริษัท ชุมพรคาบาน่า จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1667
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1668
บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1669
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
พลังงาน
-
-
-
1670
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
-
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
18 ก.ค. 2562
-
1671
บริษัท ไบเออร์ โพลีเมอร์ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1673
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1674
บริษัท เบญจพรอุตสาหกรรม จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
1675
บริษัท เซอมาส จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1678
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท เอนไว เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1679
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
01 มี.ค. 2562
-
1680
บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
1681
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียฮะฮวด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1682
บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1683
บริษัท เอเซียอินดัสเตรียลพาร์ค (มาบตะพุด) จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท เอเซียอินดัสเตรียลพาร์ค (มาบตะพุด) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1684
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1685
นายชัยวุฒิ สุริยจันทร์
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1686
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1687
บริษัท เอ็ม.เอส.อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1688
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1689
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1690
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1691
บริษัท ทิพาพงศ์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1692
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1693
บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1694
บริษัท ครอมป์ตัน สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1695
บริษัท เอ็ม.เจ.บี. จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1696
บริษัท เจดส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | [33]  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511