สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1594
บริษัท ศักดิ์ชาย จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1595
บริษัท ยูเนียนพาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1598
บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1599
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คมนาคม
-
-
-
1600
บริษัท กรีนซิลเวอร์ไนต์ จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1601
บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
02 ส.ค. 2562
-
1602
บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1603
บริษัท หัวหินวิลเลจ จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1604
บริษัท นิสิทธิ์สวัสดิ์ จำกัด
-
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
06 ก.ค. 2561
ลงรับเรียบร้อยแล้ว รับภายนอกเลขที่12037 ลงรับวันที่ 06 ก.ค. 2561,เวลา14:10
1606
บริษัท แฮร์รอดส์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จำกัด
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1607
นายประเสริฐ ศรีหิรัญรัตน์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1608
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
-
พลังงาน
-
-
-
1609
นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1611
บริษัท ไบเออร์ โพลีเมอร์ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1612
บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1613
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
05 ก.ค. 2562
-
1614
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1615
บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
1616
บริษัท บางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1617
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1618
-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1619
บริษัท โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
30 ม.ค. 2562
-
1620
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1621
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1622
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1623
บริษัท ไบเออร์ โพลีเมอร์ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1624
บริษัท ศิลาไทยสงวน (2540) จำกัด
-
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1625
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลวิศวก่อสร้าง
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1626
บริษัท เหมืองแร่ดินขาวหินเพิงระนอง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1627
บริษัท โรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1628
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1629
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
1630
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1631
บริษัท ภิรมย์เนอสซิ่งโฮม จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1632
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
1633
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
1634
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1635
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1636
บริษัท ซานตาเฟ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จำกัด
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1637
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพมหานคร
บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1638
นางสาวนนทลี มรรคาวาณิช
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1639
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1640
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1641
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1642
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1643
บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1644
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1646
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินแม่ป่าไผ่
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [32]  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511