สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
1440
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีอาร์เอ็ม – สยาม จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1441
บริษัท แปซิฟิค ไทเกอร์ เอ็นเนอยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
-
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1442
บริษัท แบล็คซี 1994 จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1443
การเคหะแห่งชาติ
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
1444
-
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1445
นายนรินทร์ แซ่เอี่ยม
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1446
บริษัท เกียรติผล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1447
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐกิจรุจ
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1448
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1449
บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1450
บริษัท รวมทุนทรายแก้ว จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1451
บริษัท ทีแอลพี โคเจเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1452
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
1453
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1455
นายสุมิตร ด่านวนิช
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1456
บริษัท พิสิษฐ์ธุรกิจ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1457
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัลรัตน์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1458
นายจรัล เยาวรัตน์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1459
บริษัท พะเยาธุรกิจ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1460
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1461
บริษัท แอนชูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1462
บริษัท เชียงใหม่ณัฐพล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1463
บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
1464
บริษัท เมอร์ลินบีช จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1465
บริษัท โคเบลโก้ แอนด์ แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
1466
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.พิบูลย์กิจ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1467
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1468
บริษัท ศิลาทุ่งอรุณ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1469
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ส.ค. 2562
-
1470
บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
พลังงาน
-
-
-
1471
บริษัท ลพบุรี อินน์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1472
บริษัท แหลมฉบัง เพาเวอร์ จำกัด
-
พลังงาน
-
-
-
1473
บริษัท แฮร์รอดส์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
-
สำรวจผลิตปิโตรเลียม
-
-
-
1474
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1475
นางสาวนงลักษณ์ สินแสนสุข
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1476
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
1477
บริษัท พูลศักดิ์ศิลาทอง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1478
บริษัท มรรคาสาธิต จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ส.ค. 2562
-
1479
บริษัท แอสแพค พร็อพเพอร์ตี้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1480
บริษัท ศิลาสากล ศรีสะเกษ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1481
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1482
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล
-
เหมืองแร่
-
-
-
1483
บริษัท ซี.พี.เอ็น. เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1484
บริษัท แปซิฟิคคริมกรุ๊ป จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1485
-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1487
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
1488
นายชัยวัฒน์ ลิ่มตั้ง
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
1489
บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [29]  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511